Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Trần, Thị Hương;  Advisor : Nguyễn, Thị Ngọc Huyền (2013)

  • Trình bày những vấn đề chung về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc. Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn, Thị Hải Yến;  Advisor : Nguyễn, Bình Giang (2015)

  • Cơ sở lý luận về hoạt động đào tạo nhân lực. Nêu thực trạng công tác đào tạo của Công ty cổ phần 482. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo tại công ty