Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn, Như Vĩnh;  Advisor : Phạm, Cảnh Huy (2014)

  • Trình bày những khái niệm về, vai trò, và các nội dung cơ bản của quản trị nguồn nhân lực từ đó đưa ra được những định hướng giải pháp cho các chương tiếp theo; Phân tích thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực như công tác đào tạo, công tác tuyển dụng, chính sách lương bổng và chế độ đãi ngộ tại Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công Nghiệp; Một số giải pháp, hoàn thiện công tác...

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn, Hồng Anh;  Advisor : Ngô, Văn Vượng (2013)

  • Luận văn trình bày cơ sở lý thuyết chung về Quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp ; phân tích thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần FPT và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty.