Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Trần, Quang Thắng;  Advisor : Cao, Tô Linh (2014)

  • Cơ sở lý luận và thực tiễn về nghiên cứu sự hài lòng của nhân viên. Nghiên cứu sự hài lòng và các yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của nhân viên tại Công ty TNHH một thành viên vườn thú Hà Nội. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng trong công việc cho nhân viên tại Công ty.

  • Thesis


  • Authors : Phạm, Thu Hằng;  Advisor : Phạm, Thị Thanh Hồng; Language Link Việt Nam (2015)

  • Luận văn trình bày cở sở lý thuyết về sự hài lòng công việc của người lao động, phân tích thực trạng đánh giá sự hài lòng công việc của người lao động tại Language Link Việt Nam và đề xuất giải pháp nâng cao sự hài lòng công việc của người lao động tại Language Link Việt Nam