Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Trần Thị Diêụ Hằng;  Advisor : Trịnh Thành Người (2004)

  • Các phần mềm đang được sử dụng rộng rãi trên thế giới phục vụ việc quản lý chất lượng môi trường không khí, hệ thồng mạng lưới trạm quan trắc môi trường của Việt Nam, hiện trạng môi trường không khí của Hà Nội qua các nghiên cứu đã được tiến hành các thông số của mô hình trong phần mềm UAM-V, cơ sở các phương pháp số được sử dụng giải bài toán tính nồng độ của các chất ô nhiễm the...