Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Văn Hanh;  Advisor : Đặng Xuân Hiển (2017)

  • Tổng quan về nước thải giàu chất cacbon và nitơ, quá trình vi sinh xử lý chất hữu cơ trong nước, một số phương pháp xử lý chất hữu cơ và nitơ trong nước thải, xử lý nước thải giàu cacbon và nitơ bằng công nghệ MBBR. Nghiên cứu thực nghiệm xử lý nước thải giàu cácbon và nitơ bằng công nghệ MBBR. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ, tải trọng COD/TN