Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Lê Văn Dần;  Advisor : Đặng Xuân Hiển (2013)

 • Tổng quan về chất thải rắn sinh hoạt, công nghệ chôn lấp và sự hình thành nước rác; thành phần, tính chất nước rác trên thế giới và ở Việt Nam. Khái quát về các phương pháp xử lý nước rỉ rác. Mô hình hóa trong xử lý nước thải và chương trình ứng dụng lựa chọn công nghệ xử lý nước rác. Kết quả nghiên cứu lựa chọn công nghệ xử lý nước rác phù hợp theo mô hình Biowin.

 • Thesis


 • Authors : Vũ Văn Bôn;  Advisor : Vũ Đức Thảo (2015)

 • Giới thiệu về chất thải thực phẩm và hiện trạng quản lý, các công nghệ xử lý chất thải thực phẩm, than hoa và chất lượng than. Thực nghiệm và kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của ác yếu tố trong quá trình than hóa, các thông số đặc trưng của than nghiên cứu, quy trình công nghệ nhiệt phân than hóa thực phẩm thải.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thu Hiền;  Advisor : Đặng Xuân Hiển (2015)

 • Tổng quan về nước rỉ rác, công nghệ AO-USBF, một số công nghệ về USBF. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả phân tích sau xử lý hóa lý, nghiên cứu sự thích nghi bùn hoạt tính của nước rỉ rác,...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Hòa;  Advisor : Đặng Minh Hằng; Đặng Xuân Hiển (2015)

 • Tổng quan nước rỉ rác, bể phản ứng sinh học màng (MBR). Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả sau xử lý hóa lý nước rỉ rác kiêu kỵ, quá trình thích nghi của bùn hoạt tính với nước rỉ rác,...

 • Thesis


 • Authors : Bùi Phương Thảo;  Advisor : Đặng Xuân Hiển (2015)

 • Tổng quan nước rác, các công nghệ xử lý nước rác trên thế giới và ở Việt Nam, công nghệ MBBR. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Nghiên cứu thực nghiệm công nghệ MBBR, kết quả nghiên cứu sự thích nghi bùn với nước rác, hoạt hóa bùn với giá thể,...