Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Lê Quang Anh;  Advisor : Nguyễn Thị Thu Thủy (2009)

  • Giới thiệu chung về ngành chăn nuôi và đặc tính chất thải chăn nuôi lợn. Nghiên cứu sử dụng giun đỏ xử lý chất thải rắn chăn nuôi lợn, quy mô hộ gia đình ở Việt Nam. Sử dụng hệ tảo vi khuẩn để xử lý nước thải chăn nuôi lợn đã qua hệ thống biogas.

  • Thesis


  • Authors : Lê Thị Đào;  Advisor : Trần Văn Nhân (2006)

  • Trình bày tổng quan về công nghiệp sản xuất thép, các vấn đề môi trường liên quan và tiếp cận sản xuất sạch hơn. Giới thiệu chung về nhà máy luyện thép Lưu Xá Thái Nguyên và các vấn đề môi trường. Phân tích hiện trạng hoạt động của nhà máy và đề suất các giải pháp tiết kiệm năng lượng, nguyên liệu, giảm thiểu chất thải. Phân tích lợi ích kinh tế và môi trường, lập kế hoạch sơ bộ thực&#...