Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Kim Hoa;  Advisor : Nguyễn Thị Ánh Tuyết (2010)

  • Trình bày tổng quan về chất thải rắn nông nghiệp và công tác trong quản lý chất thải rắn nông nghiệp. Đánh giá hiện trạng chất thải rắn nông nghiệp và khả năng áp dụng 3R đối với nguồn thải này ở Việt Nam. Tính hiệu quả của các chính sách 3R trong quản lý chất thải rắn nông nghiệp ở Việt Nam. Đề xuất một số biện pháp trong quản lý chất thải rắn nông nghiệp ở Việt Nam.