Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Trần Phước Long;  Advisor : Nguyễn Ngọc Lân (2014)

 • Tổng quan về ngành công nghiệp cao su và cơ sở lý huyết phương pháp MAP, phương pháp xử lý yếm khí. Nêu các phương pháp nghiên cứu xử lý nước thải chế biến cao su bằng phương pháp xử lý yếm khí. Kết quả khảo sát xử lý COD và NH4+-N bằng phương phpas kết tủa MAP khi sử dụng hỗn hợp MgSO4.7H2O và NaPO4.12H2O,...

 • Thesis


 • Authors : Lê Văn Dần;  Advisor : Đặng Xuân Hiển (2013)

 • Tổng quan về chất thải rắn sinh hoạt, công nghệ chôn lấp và sự hình thành nước rác; thành phần, tính chất nước rác trên thế giới và ở Việt Nam. Khái quát về các phương pháp xử lý nước rỉ rác. Mô hình hóa trong xử lý nước thải và chương trình ứng dụng lựa chọn công nghệ xử lý nước rác. Kết quả nghiên cứu lựa chọn công nghệ xử lý nước rác phù hợp theo mô hình Biowin.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Trọng Bội;  Advisor : Đặng Xuân Hiến (2013)

 • Tổng quan về nước rỉ rác và công nghệ xử lý nước rỉ rác. Công nghệ màng sinh học đệm chuyển động MBBR. Nghiên cứu thực nghiệm xử lý nước rỉ rác bằng công nghệ MBBR. Kết quả nghiên cứu xử lý nước rỉ rác bằng MBBR độc lập, theo mẻ kế tiếp,...

 • Thesis


 • Authors : Chu Anh Tuấn;  Advisor : Đoàn Thị Thái Yên (2013)

 • Tổng quan nước thải sinh hoạt, các phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt bằng sinh học hiện nay, xử lý nước thải bằng vi tảo. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Tính chất đặc trưng của nước thải sinh hoạt, ảnh hưởng nồng độ tảo đầu vào, ảnh hưởng của điều kiện chiếu sáng, nuôi trồng trên bể raceway.