Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Vũ Thị Thu Hường;  Advisor : Nguyễn Ngọc Lân (2005)

  • Tổng quan về hiện trạng nước thải và thoát nước đô thị. Phân tích lựa chọn giải pháp thoát và xử lý nước thải thành phố Hải Phòng. Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải và các thiết bị chính trong hệ thống. Tính sơ bộ chi phí hệ thống.

  • Thesis


  • Authors : Vũ Thị Thu Hường;  Advisor : Nguyễn Ngọc Lân (2005)

  • Tổng quan về hiện trạng nước thải và thoát nước đô thị. Phân tích lựa chọn giải pháp thoát và xử lý nước thải thành phố Hải Phòng. Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải và các thiết bị chính trong hệ thống. Tính sơ bộ chi phí hệ thống.