Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Việt Anh;  Advisor : Trịnh Hùng Thám (2004)

  • Tổng quan về chế độ làm việc không đối xứng của hệ thống điện, tổng quan về các phương pháp nghiên cứu chế độ không đối xứng, phương pháp toạ độ pha,Thành phần đối xứng. Chế độ không đối xứng lâu dài của máy phát điện và các yếu tố ảnh hưởng, công suất trong mạch không đối xứng. Chế độ không đối xứng ngắn hạn của máy phát điện và các yếu tố ảnh hưởng

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Việt Anh;  Advisor : Lê Việt Tiến (2015)

  • Giới thiệu về hệ thống điện, đánh giá độ tin cậy cung cấp điện, nguồn điện phân tán. Đánh giá độ tin cậy cung cấp điện khi có nguồn phân tán. Áp dụng các phương pháp phân tích và monte carlo tính toán các chỉ số độ tin cậy của lưới khi có sự kết nối với nguồn phân tán.