Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Đặng Việt, Hùng;  Advisor : Nguyễn, Đình Thắng (2004)

 • Nguyên nhân và tác hại của bụi, lọc bụi tĩnh điện, hiệu suất các thiết bị lọc bụi, các cơ sở lý thuyết tính toán trong thiết bị lọc bụi công nghiệp, mô tả trường tĩnh điện trong hệ thống lọc bụi, cung cấp điện và điều khiển trong thiết bị lọc bụi tĩnh điện. Tính toán các tham số ảnh hưởng đến hiệu suất thiết bị lọc bụi điện, tính toán chế độ điện thiết bị lọc bụi tĩnh điện phân xư...

 • Thesis


 • Authors : Trịnh Ngọc Uyển;  Advisor : Trần Đình Long (2004)

 • Trình bày sự ảnh hưởng của công suất đơn vị tổ máy phát điện đến độ tin cậy hệ thống điện và các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật trong hệ thống điện, các yếu tố ảnh hưởng đến chế độ làm việc của máy phát điện trong nhà máy thuỷ điện và nhiệt điện, bài toán luồng trên graph, áp dụng tính độ tin cậy của hệ thống điện phức tạp, xây dựng dãy xác suất phát công suất của các tổ máy trong...

 • Thesis


 • Authors : Đặng Diệu Hương;  Advisor : Trần Đình Long (2004)

 • Khái niệm chung về độ tin cậy cung cấp điện. Các chỉ tiêu thường dùng để đánh giá độ tin cậy trong hệ thống điện. Sử dung mô hình Grapl để đánh giá khả năng tải của hệ thống cung cấp điện. Tính toán kỳ vọng thiếu hụt điện năng trong hệ thống cung cấp điện.Các biện pháp nâng cao độ tin cậy hệ thống cung cấp điện; Ví dụ áp dụng; Kết luận

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Việt Anh;  Advisor : Trịnh Hùng Thám (2004)

 • Tổng quan về chế độ làm việc không đối xứng của hệ thống điện, tổng quan về các phương pháp nghiên cứu chế độ không đối xứng, phương pháp toạ độ pha,Thành phần đối xứng. Chế độ không đối xứng lâu dài của máy phát điện và các yếu tố ảnh hưởng, công suất trong mạch không đối xứng. Chế độ không đối xứng ngắn hạn của máy phát điện và các yếu tố ảnh hưởng

 • Thesis


 • Authors : Nghiêm Quốc Tuấn;  Advisor : Nguyễn Lân Tráng (2004)

 • Giới thiệu quy hoạch hệ thống năng lượng, hệ thống điện và hệ thống nguồn, các vấn đề liên quan khi lập quy hoạch nguồn điện, nguồn điện độc lập, phân tán trong quy hoạch nguồn điện và định hướng phát triển điện lực, điện lực Việt Nam, điện lực miền Bắc, các loại nguồn phân tán, tổng quan và ứng dụng, tính toán xây dựng trạm thuỷ điện

 • Thesis


 • Authors : Phùng Việt Anh;  Advisor : Lã Văn Út (2004)

 • Tổng quan về các phương pháp phân tích ổn định tĩnh trong hệ thống điện. Nghiên cứu ổn định tĩnh trong hệ thống điện sử dụng tiêu chuẩn mất ổn định phi chu kỳ; ứng dụng tiêu chuẩn mất ổn định phi chu kỳ vào tính toán ổn định tĩnh hệ thống điện Việt Nam. Nghiên cứu hiệu quả của SVCT trong nâng cao ổn đinh tĩnh hệ thống điện Việt nam. Kết luận