Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn, Đức Giỏi;  Advisor : Trần, Văn Thịnh (2017)

  • Tổng quan về chất lượng điện năng và sóng điều hòa bậc cao (sóng hài). Giới thiệu các bộ sóng và chức năng, nguyên lý làm việc và ứng dụng của bộ lọc tích cực trong hệ thống điện. Mô phỏng bộ lọc tích cực bằng phần mềm matlab. So sánh hiệu quả, giá trị kinh tế của bộ lọc tích cực với các bộ lọc khác.