Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Đặng Diệu Hương;  Advisor : Trần Đình Long (2004)

  • Khái niệm chung về độ tin cậy cung cấp điện. Các chỉ tiêu thường dùng để đánh giá độ tin cậy trong hệ thống điện. Sử dung mô hình Grapl để đánh giá khả năng tải của hệ thống cung cấp điện. Tính toán kỳ vọng thiếu hụt điện năng trong hệ thống cung cấp điện.Các biện pháp nâng cao độ tin cậy hệ thống cung cấp điện; Ví dụ áp dụng; Kết luận

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Việt Anh;  Advisor : Lê Việt Tiến (2015)

  • Giới thiệu về hệ thống điện, đánh giá độ tin cậy cung cấp điện, nguồn điện phân tán. Đánh giá độ tin cậy cung cấp điện khi có nguồn phân tán. Áp dụng các phương pháp phân tích và monte carlo tính toán các chỉ số độ tin cậy của lưới khi có sự kết nối với nguồn phân tán.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Quang Thuấn;  Advisor : Lê Văn Doanh (2006)

  • Giới thiệu cơ sở lý thuyết về độ tin cậy; phương pháp phân tích và đanh giá độ tin cậy hệ thống điện