Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Đàm Tá Hải;  Advisor : Nguyễn Đức Huy (2015)

  • Tìm hiểu về máy phát đồng bộ và hệ thống kích từ. Hệ thống kích từ điển hình và bộ điều chỉnh điện áp AVR. Giới thiệu chung về ổn định hệ thống điện. Các phương pháp chỉnh định bộ PSS. Tính toán áp dụng cho lưới điện phía bắc, khu vực Sơn La.

  • Thesis


  • Authors : Doãn Thanh Cảnh;  Advisor : Nguyễn Đức Huy (2015)

  • Tổng quan về các phương pháp nghiên cứu ổn định động của hệ thống điện. Nghiên cứu phương pháp tìm thời gian cắt tới hạn và ứng dụng đánh giá ổn định động cho hệ thống điện mẫu. Ứng dụng mạng nowrron nhân tạo đánh giá độ ổn định quá độ hệ thống điện.