Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Chí Công;  Advisor : Nguyễn Lân Tráng (2013)

  • Trình bày tổng quan về phong điện và lưới điện; Cấu tạo và nguyên lý của hệ thống năng lượng gió; Ảnh hưởng của phong điện tới các thông số của lưới điện; Mô phỏng ảnh hưởng của hệ máy phát điện gió tới các thông số của lưới bằng MATLAB/SIMULINK.