Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hùng Cường;  Advisor : Lã Minh Khánh (2015)

 • Tổng quan về khả năng tải của lưới điện và vấn đề bảo đảm giới hạn ổn định cho lưới truyền tải điện Việt Nam. Nghiên cứu các chỉ tiêu, biện pháp để đánh giá, nâng cao giới hạn khả năng tải của hệ thống điện theo điều kiện ổn định tĩnh. Ưng dụng đánh giá khả năng tải theo điều kiện ổn định cho lưới điện 500kv Việt Nam.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thanh Loan;  Advisor : Trần Bách (2005)

 • Tổng quan về cơ sở lý thuyết dự báo nhu cầu điện năng. Các phương pháp dự báo nhu cầu điện năng. Sự phát triển kinh tế và tình hình sử dụng điện năng ở Việt Nam giai đoạn 1990-2004. Dự báo nhu cầu điện năng Việt Nam từ năm 2005 đến năm 2020 bằng phương pháp đa hồi quy. Phân tích kết quả tính toán

 • Thesis


 • Authors : Lê Tuấn Anh;  Advisor : Nguyễn Lân Tráng (2010)

 • Đánh giá tiềm năng gió tại các tỉnh Duyên Hải miền nam Việt Nam. Ứng dụng phần mềm phân tích dự án năng lượng sạch Retscreen để phân tích các chỉ tiêu kinh tế tài chính, kỹ thuật và xã hội của dự án phong điện 1 Bình Thuận. So sánh đánh giá giữa nhà máy phong điện 1 Bình Thuận và nhà máy nhiệt điện than Nông Sơn.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đức Cảnh;  Advisor : Đặng Quốc Thống (2010)

 • Trình bày một số vấn đề về thị trường điện cạnh tranh, thực trạng thị trường điện Việt Nam. Lộ trình hình thành và một số vấn đề kỹ thuật liên quan đến phát triển thị trường điện cạnh tranh ở Việt Nam. Giá điện và một số phương pháp tính giá điện hiện nay.