Search

Current filters:

Discover

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Bùi Tiến Đạt;  Advisor : Nguyễn Vũ Thắng (2010)

  • Trình bày khái quát tình hình tài nguyên UPV4 và sự cấp thiết phải chuyển đổi sử dụng tài nguyên IPV6. Đặc điểm kỹ thuật của địa chỉ và giao thức IPV6. Thiết lập mạng thử nghiệm cung cấp dịch vụ IPV6 và đánh giá khả năng triển khai IPV6. Đề xuất phương án chuyển đổi địa chỉ IPV6 cho mạng internet Việt Nam.

  • Thesis


  • Authors : Bùi Tiến Đạt;  Advisor : Nguyễn Vũ Thắng (2010)

  • Trình bày khái quát tình hình tài nguyên UPV4 và sự cấp thiết phải chuyển đổi sử dụng tài nguyên IPV6. Đặc điểm kỹ thuật của địa chỉ và giao thức IPV6. Thiết lập mạng thử nghiệm cung cấp dịch vụ IPV6 và đánh giá khả năng triển khai IPV6. Đề xuất phương án chuyển đổi địa chỉ IPV6 cho mạng internet Việt Nam.