Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Phạm Đức Thuận;  Advisor : Đỗ Hoàng Tiến (2004)

  • Trình bày tổng quan về chuyển mạch nhãn da giao thức; chất lượng dịch vụ và kỹ thuật lưu lượng trong MPLS; GMPLS

  • Thesis


  • Authors : Tạ Quốc Ưng;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2004)

  • Trình bày kiến thức cơ bản về đa sóng mạng; Giới thiệu hệ thống CFDM, hệ thống MC - CDMA;Mô phỏng hệ thống MC - CDMA