Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Văn Hoàn;  Advisor : Nguyễn Văn Khang (2012)

  • Trình bày các vấn đề chung về BMS. Hệ thống thiết bị và phần mềm điều khiển hệ thống BMS. Thiết kế hệ thống BMS cho tòa nhà Bộ tài nguyên và môi trường. Tích hợp các hệ thống.