Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Tạ Quốc Ưng;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2004)

  • Trình bày kiến thức cơ bản về đa sóng mạng; Giới thiệu hệ thống CFDM, hệ thống MC - CDMA;Mô phỏng hệ thống MC - CDMA

  • Thesis


  • Authors : Mai Hùng Tiệp;  Advisor : Bùi Việt Khôi (2010)

  • Trình bày tổng quan về hệ thống thông tin quang và ghép kênh quang theo bước sóng. Đánh giá các tham số ảnh hưởng đến thiết kế hệ thống thông tin quang tốc độ cao. Giới thiệu các thành phần cơ bản của hệ thống DWDM. Thiết kế mạng WDM tại EVN Telecom

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Bình Dương;  Advisor : Nguyễn Hữu Trung (2012)

  • Giới thiệu chung về kỹ thuật trải phổ. Các hệ thống CDMA đa sóng mang. Một số hướng nghiên cứu về các hệ thống thông tin trải phổ.