Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Bá Hiếu;  Advisor : Phạm Minh Hà (2013)

  • Giới thiệu tình hình đo kiểm chất lượng dịch vụ băng rộng trên mạng viễn thông hiện nay. Nêu các tham số và phương pháp đánh giá chất lượng mạng truyền tải IP. Các chuẩn đánh giá chất lượng mạng truyền tải IP. Đánh giá mạng truyền tải IP tại Viettel.

  • Thesis


  • Authors : Lưu Thanh Huyền;  Advisor : Nguyễn Nam Quân (2005)

  • Giới thiệu mạng thông minh, chức năng chuyển mạch dịch vụ, chức năng của module ứng dụng chức năng điều khiển dịch vụ; Mô tả ứng dụng hệ thống quản lý dịch vụ khi kiến tạo dịch vụ, quản lý. Giao thức mạng thông minh và SS7/C7 và phương án triển khai dịch vụ IN cho mạng Vinaphone.

  • Thesis


  • Authors : Phạm Mai Loan;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2008)

  • Khái niệm về cấu trúc truy nhập độc lập không giới hạn( IMS) và các tổ chức liên quan đến việc chuẩn hoá cấu trúc IMS. Nghiên cứu cấu trúc IMS theo chuẩn 3GPP, xây dựng lớp báo hiệu điều khiển và lớp dịch vụ theo kiến trúc IMS. Xu hướng hội tụ cấu trúc IMS, định hướng xây dựng IMS và lộ trình triển khai IMS trong cấu trúc mạng VNPT.