Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Tùng Hưng;  Advisor : Nguyễn Nam Quân (2008)

 • Tổng quan về truyền hình số, giới thiệu chi tiết hệ thống truyền hình số mặt đất DVB-T. Phương pháp đo, đánh giá chất lượng các tham số hệ thống truyền hình số mặt đất DVB -T, một số kết quả đo đạc thực tế việc triển khai truyền hình số DVB - T trong điều kiện thực tế ở Việt Nam.

 • Thesis


 • Authors : Đỗ Thị Thanh Nga;  Advisor : Đoàn Nhân Lộ (2005)

 • Trình bày các hệ thống DVB sử dụng. Truyền dẫn số vệ tinh S-DVB, mạng cable C-DVB và trạm mặt đất T-DVB. Cấu trúc gói truyền dẫn dữ liệu sử dụng chuẩn MPEG2 và việc quản lý các thông tin về dịch vụ của DVB

 • Thesis


 • Authors : Đinh Thị Phương Anh;  Advisor : Nguyến Nam Quân (2010)

 • Tổng quan dịch vụ truyền hình IPTV. Kỹ thuật sử dụng trong mạng IPTV. IPTV qua các mạng phân phối. Nghiên cứu giải pháp triển khai IPTV của Siemens ứng dụng cho Nacencomm.

 • Thesis


 • Authors : Đặng Quốc Việt;  Advisor : Hồ Anh Túy; Trần Trung Dũng (2011)

 • Trình bày tổng quan về IPTV. Các kỹ thuật phân phối mạng IPTV. Khái quát về nén tín hiệu video và chuẩn nén MPEG. Chất lượng dịch vụ và bảo mật trong IPTV. Triển khai hệ thống IPTV. Hướng phát triển và kết luận.

 • Thesis


 • Authors : Trần Trọng Nghĩa;  Advisor : Phạm Văn Bình (2012)

 • Trình bày về nguyên lý truyền hình. Các dạng méo và nhiễu trong truyền hình. Hiện trạng và xu hướng phát triển của truyền hình số. Tổng quan về nén. Một số công nghệ nén. Nén video theo chuẩn MPEG.