Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Bình Phương;  Advisor : Lê Xuân Thành (2009)

  • Giới thiệu về công nghệ Bayer và tình hình sản xuất nhôm oxit, bùn đỏ và các giải pháp xử lý; về vữa xây dựng, sản xuất vữa xây dựng từ Bùn đỏ. Nêu các phương pháp nghiên cứu, thử nghiệm, phương pháp tối ưu hoá, phương pháp phân tích. Khảo sát khả năng chế tạo xi măng, vữa xi măng portland từ Bùn đỏ.