Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thế Cường;  Advisor : Nguyễn Bin (2009)

  • Giới thiệu chung về công nghệ trong ngành dệt nhuộm, các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước thải, hiện trạng nước thải tại nhà máy Dệt len mùa đông. Sơ lược các phương pháp xử lý nước thải dệt nhuộm, lựa chọn công nghệ xử lý. Nêu phương pháp quy hoạch hoá tuyến tính bậc 1 và bậc 2; mô tả thực nghiệm, phân tích kết quả, sự ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ.