Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Mai Văn Cường;  Advisor : Đinh Thị Ngọ (2014)

  • Tổng quan về nhiên liệu sinh học biokerosen, tính chất, ưu nhược điểm và ứng dụng của nhiên liệu sinh học biokerosen. Thực nghiệm tổng hợp và đánh giá hoạt tính, đặc trưng xúc tác và đặc trưng nguyên liệu. Kết quả nghiên cứu về thuộc tính của quá trình tổng hợp xúc tác KI/Al2O3. Khảo sát tia X, kết quả của quá trình trước và sau khi nung.