Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Trần Quốc Hải;  Advisor : Nguyễn Khánh Diệu Hồng (2013)

 • Tổng quan về vật liệu rây phân tử, vật liệu aluminophotphat, Sapo-5, meso-sapo, lý thuyết về phản ứng cracking, về cặn béo thải. Tổng hợp Sapo-5, meso-sapo, các phương pháp nghiên cứu đặc trưng xúc tác, quá trình cracking cặn béo thải thu nhiên liệu diesel sử dụng xúc tác chứa nền họ sapo, đánh giá tính chất của nguyên liệu và sản phẩm. Kết quả chứng minh cấu trúc của sapo-5, cấu trúc của vật liệu meso-sa...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hoàng Trung;  Advisor : Nguyễn Hàn Long (2015)

 • Tổng quan lý thuyết về ZnO và nano-ZnO, các phương pháp tổng hợp nano-ZnO. Nêu các phương pháp thực nghiệm. Kết quả nghiên cứu phương pháp tổng hợp nano-ZnO với sự hỗ trợ của các phụ gia phân tán, của bức xạ năng lượng sóng siêu âm, của bức xạ năng lượng sóng vi ba.

 • Thesis


 • Authors : Bùi Hiếu Trung;  Advisor : Lê Xuân Thành (2015)

 • Giới thiệu chất màu. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả tổng hợp chất màu ZnCr2O4 theo phương pháp đốt cháy gel, nghiên cứu điều chế kẽm oxit từ bã thải và ứng dụng trong việc tổng hợp chất màu kẽm cromit pha tạp sắt, nghiên cứu tạo màu cho gen gốm.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thanh Hải;  Advisor : Đinh Thị Ngọ (2013)

 • Tổng quan nhiên liệu phản lực, nhiên liệu sinh học các phương pháp sản xuất biokerosen; xúc tác quá trình trao đổi este. Phân tích tính chất hóa lý của dầu hạt cải. Tổng hợp và đặc trưng xúc tác KNO3/Al2O3, tổng hợp metyl este từ dầu hạt cải, các phương pháp đánh giá chất lượng của metyl este,..Nêu kết quả đánh giá hoạt tính của xúc tác, khảo sát các điều kiện để tổng hợp metyl este.

 • Thesis


 • Authors : Quách Thị Mến;  Advisor : Lê Xuân Thành (2015)

 • Tổng quan về Titan đioxit, tính năng quang xúc tác, các phương pháp điều chế vật liệu nano, phương pháp cải thiện khả năng quang xúc tác của vật liệu TiO2. Giới thiệu về nước thải nhuộm, các phương pháp xử lý nước thải nhuộm. Kết quả thực nghiệm dạng pha và cỡ hạt của nguyên liệu TiO2, điều chế vật liệu TiO2 theo phương pháp nghiền, đặc trưng của vật liệu, khảo sát ứng dụng trong xử lý nước ...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thủy;  Advisor : Nguyễn Hồng Liên (2012)

 • Trình bày tổng hợp xúc tác trên cơ sở Co bổ sung kim loại thứ 2 là K mang trên chất mang y-Al2O3. Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng kim loại hoạt động Co, nguồn muối kim loại đưa lên chất mang, điều kiện hoạt hóa và điều kiện tiến hành phản ứng tới hiệu quả quá trình chuyển hóa khí tổng hợp thành nhiên liệu.