Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Nguyễn Hoài Viễn;  Advisor : Tạ Ngọc Đôn (2016)

  • Giới thiệu về vật liệu mao quản trung bình, phân loại và phương pháp tổng hợp vật liệu mao quản trung bình, xúc tác mese-zirconi sunfat hóa, biodiesel và nguyên liệu tổng hợp biodiesel. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu tổng hợp xúc tác m-SZ sử dụng các loại chất tạo cấu trúc khác nhau, nghiên cứu các điều kiển ảnh hưởng đến cấu trúc xúc tác, giản đồ XRD góc rộng của xúc tác,...

  • Thesis


  • Authors : Phạm Thanh Quỳnh;  Advisor : Lê Minh Thắng (2015)

  • Nêu tình hình ô nhiễm không khí bởi cacbon monoxit, về khí CO và độc tính của nó, quá trình oxy hóa CO, xúc tác vàng cho quá trình oxy hóa CO, một số oxit kim loại sử dụng cho phản ứng oxy hóa hoàn toàn CO. Tổng hợp xúc tác, các phương pháp phân tích hóa lý, xác định hoạt tính xúc tấc trên hệ phản ứng vi dòng. Một số kết quả nghiên cứu đặc trưng hóa lý của xúc tác, xác đ...