Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Vũ Văn Công;  Advisor : Trần Văn Thắng (2015)

 • Khái quát về nước thải công nghiệ in, về công ty TNHH MTV in Tiến Bộ và hiện trạng vấn đề xử lý nước thải tại công ty. Nêu các phương pháp xử lý nước thải. Thực nghiệm hóa chất sử dụng, thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm nghiên cứu xử lý nước thải phân xưởng chế bản bằng keo tụ, đề xuất thiết kế thiết bị keo tụ làm việc gián đoạn.

 • Thesis


 • Authors : Phạm Văn Thùy;  Advisor : La Thế Vinh (2015)

 • Giới thiệu về chất thải Gyps, về amôn sunphat (NH4)2SO4. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả tổng hợp amoni sunfat từ gypsum và amoni florua, nghiên cứu quá trình khử gypsum bằng cacbon hoạt tính.

 • Thesis


 • Authors : Lê Hữu Ninh;  Advisor : Nguyễn Thị Minh Hiền (2015)

 • Tổng quan về quá trình hydrodesunfua (HDS), các hãng bản quyền công nghệ HDS, phân xưởng LCO-HDS NMLD dung quất. Mô phỏng quá trình HDS-LCO. Kết quả nghiên cứu tính chất của nguyên liệu, điều kiện vận hành, nghiên cứu ảnh hưởng các thông số vận hành đến quá trình HDS...

 • Thesis


 • Authors : Đặng Việt Cường;  Advisor : Phan Huy Hoàng (2015)

 • Sơ lược về ngành giấy, về công ty cổ phần giấy An Hòa, quá trình sản xuất bột giấy, nước thải quá trình sản xuất bột giấy và các đặc tính của nước thải. Nêu các thông số đặc trưng của nước thải, nêu trình tự các bước tiến hành thực nghiệm nghiên cứu xử lý nước thải bằng phương pháp vi sinh. Đánh giá ảnh hưởng của các điều kiện của quá trình xử lý đến các đặc trưng của nước thải,.....