Thông tin tài liệu


Title: Tìm hiểu về giao thức SNMP và ứng dụng trong việc quản lý hệ thống mạng máy tính tại Viện Đào tạo Quốc tế - Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Authors: Nguyễn Văn Tánh
Advisor: Đặng Văn Chuyết
Keywords: Mạng máy tính; Giao thức; Quản lý; Giám sát; Hà Nội
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu giao thức giám sát mạng SNM; ứng dụng của giao thức SNMP trong việc quản lý hệ thống mạng máy tính tại Viện Đào tạo Quốc tế - Đại học Bách khoa Hà Nội.
Description: Luận văn thạc sỹ Ngành Xử lý thông tin và truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4165
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000272414-tt.pdf
      Restricted Access
    • Size : 91,77 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.