Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tính chất xúc tác của phức Mn(II) với Deta trong phản ứng phân hủy H2O2 và oxy hóa một số hợp chất hữu cơ
Authors: Nguyễn Quang Tuyến
Advisor: Nguyễn Văn Xuyến
Đặng Xuân Tập
Keywords: Xúc tác oxy hóa; Quá trình catalaza; Quá trình peroxydaza
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Luận án nghiên cứu một cách chi tiết hệ thống và đồng bộ cả 3 vấn đề có liên quan mật thiết với nhau: Nhiệt động học sự tạo phức xúc tác, động học và cơ chế của các quá trình catalaza, peroxydaza phụ thuộc vào các yếu tố ảnh hưởng khác nhau trong các hệ tương ứng: H2O - Mn2+ - DETA - H2O2 H2O - Mn2+ - DETA - H2O2 - S Từ đó rút ra các đặc trưng hóa lý phản ánh tính mới của các kết quả thu được đồng thời cũng là cơ sở khoa học cho việc giải quyết nhiều vấn đề thực tiễn khác nhau
Description: Luận án Tiến sỹ chuyên ngành Hóa lý thuyết và Hóa lý, mã số: 62.44.31.01
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4772
Appears in Collections:Ts-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

31

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 139962.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,51 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 139962-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 467,03 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.