Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Minh Trường;  Advisor : Vũ Duy Quang (2004)

 • Giới thiệu tổng quan về ma sát trong xi lanh khí nén. Mô hình động lực học của xi lanh khí nén. Sơ đồ hệ thống thực nghiệm dùng để xác định lực ma sát trong xi lanh khí nén. Kết quả thu được trên hệ thống thử nghiệm và giải pháp phát triển

 • Thesis


 • Authors : Lê Hồng Quân;  Advisor : Dư Quốc Thịnh; Nguyễn Xuân Thiện (2004)

 • Giới thiệu tổng quan về vấn đề nghiên cứu sử dụng xe xích ở Việt Nam. Đánh giá độ bền các phần tử thuỷ lực của hệ thống chế tạo. Nghiên cưú các đặc tính của hệ thống cường hoá thuỷ lực dẫn động điều khiển cơ cấu quay vòng xe xích do Việt Nam thiết kế chế tạo. Thí nghiệm và các thiết bị thử nghiệm

 • Thesis


 • Authors : Vũ văn Duy;  Advisor : Nguyễn Thế Mịch; Nguyễn Thế Đức (2009)

 • Nghiên cứu phát triển thuật toán của phương pháp BEM và lập trình tính toán cho bài toán xâm thực chảy bao profil cánh. Ứng dụng phần mềm Fluent để khảo sát cùng bài toán và mở rộng. Phát triển hướng nghiên cứu về xâm thực trong bánh công tác máy thuỷ lực cánh dẫn hướng trụ, điển hình là chân vịt tàu thuỷ và bơm cánh dẫn hướng trục. Kiểm chứng bằng thực nghiệm trên mỗi mẫu bơm cánh dẫn ...

 • Thesis


 • Authors : Phạm Văn Sơn;  Advisor : Nguyễn Văn Khang (2006)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết cân bằng khối lượng hệ nhiều vật. Phân tích động học cơ cấu không gian bằng phương pháp chiếu vuông góc và các điều kiện cân bằng khối lượng hệ nhiều vật.