Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Phạm Hữu Truyền;  Advisor : Lê Anh Tuấn; Phạm Hữu Tuyến (2014)

  • Tổng quan về nhiên liệu sinh học, nhiên liệu etanol và xăng sinh học, vấn đề sử dụng xăng sinh học có tỷ lệ etanol lớn. Cơ sở lý thuyết tính toán và phương pháp đánh giá tương thích của động cơ xăng truyền thống khi sử dụng xăng sinh học. Tính toán mô phỏng động cơ sử dụng xăng sinh học có tỷ lệ etanol lớn. Nghiên cứu đánh giá khả năng tương thích vật liệu, nghiên cứu thực nghiệm trên&...