Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Lê Thị Thái;  Advisor : Lê Quang; Lê Thanh Tùng (2013)

  • Luận án nghiên cứu các phương pháp tính toán số được ứng dụng trong bài toán dòng qua chân vịt không xâm thực và có xâm thực, thiết lập các bài toán dòng qua chân vịt bằng các phương pháp khác nhau như phương pháp RANS, LES và phương pháp truyền thống trong thiết kế chân vịt tàu thủy và thiết lập chương trình thực nghiệm để khảo sát đặc tính xâm thực của chân vịt tàu thủy. So sánh kết ...

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Tường Vi;  Advisor : Hoàng Đình Long; Lê Anh Tuấn (2014)

  • Nghiên cứu phương pháp cung cấp nhiên liệu LPG/diesel và tạo hỗn hợp trong động cơ ; đặc điểm quá trình cháy và hình thành phát thải của động cơ LPG/diesel, ảnh hưởng của tỷ lệ LPG thay thế đến tính năng kinh tế kỹ thuật và phát thải và ảnh hưởng của LPG đến góc phun sớm tối ưu của động cơ

  • Thesis


  • Authors : Lại Năng Vũ;  Advisor : Nguyễn Trọng Hoan; Hồ Hữu Hải (2012)

  • Trình bày tổng quan về điều khiển quá trình phanh ô tô. Cơ sở điều khiển quá trình phanh ô tô. Xây dựng mô hình mô phỏng hệ thống điều khiển quá trình phanh ô tô. Thiết kế chế tạo thử nghiệm bộ điều khiển điện tử hệ thống phanh ABS.