Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu vật lý và công nghệ pin mặt trời màng mỏng cấu trúc đảo Glass/ZnO:In/CdS/CuInS2/Metal chế tạo bằng phương pháp phun phủ nhiệt phân toàn phần (FSPD)
Authors: Trần Thanh Thái
Advisor: Võ Thạch Sơn
Vũ Thị Bích
Keywords: Pin mặt trời; Phun phủ nhiệt
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về pin mặt trời màng mỏng, vật liệu CuInS2 và pin mặt trời trên cơ sở lớp hấp thụ CuInS2. Nghiên cứu phương pháp phun phủ nhiệt phân để lắng đọng các lớp chức năng trong pin mặt trời màng mỏng cấu trúc đảo thủy tinh /ZnO:In/CuInS2/kim loại. Nghiên cứu các tích chất vật lý và xác định quy trình công nghệ lắng đọng lớp hấp thụ trong pin mặt trời màng mỏng cấu trúc đảo thủy tinh/ZnO:In/CdS/CuInS2/kim loại. Nghiên cứu các tính chất vật lý và xác định quy trình công nghệ lắng đọng lớp cửa sổ và lớp đệm trong pin mặt trời màng mỏng cấu trúc đảo thủy tinh/ZnO:In/CdS/CuInS2/kim loại. Chế tạo thử nghiệm và khảo sát các thông số quang điện của pin mặt trời cấu trúc thủy
Description: Luận án (Tiến sĩ kỹ thuật) - Ngành Vật lý kỹ thuật - Mã số 62.44.17.01
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4823
Appears in Collections:Ts-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 139986.pdf
      Restricted Access
    • Size : 28,28 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.