Thông tin tài liệu


Title: Các đặc trưng plasmon và tính chất động lực học của hệ điện tử trong graphene
Authors: Hồ Sỹ Tá
Advisor: Đỗ Vân Nam
Keywords: Động lực học hệ điện tử; Mạng tinh thể graphene
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Luận án khảo sát các tính chất động lực học của hệ electron dẫn bên trong màng graphene dưới các điều kiện tác động khác nhau của trường ngoài. Đồng thời nghiên cứu các cơ chế hình thành và điều kiện duy trì các trạng thái kích thích tập thể (plasmon) của hệ electron, làm sáng tỏ tiềm năng sử dụng graphene trong lĩnh vực nano-plasmonics
Description: Luận án Tiến sỹ chuyên ngành Vật lý kỹ thuật - Mã số: 62520401
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5137
Appears in Collections:Ts-Vật lý kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

17

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277262.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,03 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277262-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 898,7 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.