Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu điều chế và khảo sát ứng dụng vật liệu nano SiO2 trong nông nghiệp
Authors: Giáp Thị Hải Linh
Advisor: La Thế Vinh
Hoàng Anh Tuấn
Keywords: Vật liệu nano
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan vai trò của silic trong thâm canh công nghiệp, tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước. Nêu phương pháp nghien cứu và thực nghiệm. Kết quả nghiên cứu tổng hợp nano SiO2 từ Axit H2SiF6 và thủy tinh lỏng; nghiên cứu tính hấp phụ của nano silica đối với sắt, nhôm di động để hạn chế hiện tượng cố định lân trong đất,...
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật hóa học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5247
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

33

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310140.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,37 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310140-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 211,08 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.