Thông tin tài liệu


Title: Sythesize and investigate the catalytic activity of three-way catalysts based on mixed metal oxides for the treatment of exhaust gases from internal combustion engine
Authors: Nguyen The Tien
Advisor: Le Minh Thang
Keywords: Xúc tác oxit kim loại; Phản ứng oxy hóa hydrocacbon,; Ô nhiễm khí thải
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Luận án trình bày tổng quan Xúc tác dựa trên cơ sở các oxit kim loại như MnO2, Co3O4, CeO2, NiO, V2O5, CuO, ZnO, SnO2... Xúc tác oxit kim loại trên chất mang γ-Al2O3 ; các phản ứng oxy hóa hydrocacbon, CO, xử lý muội, xử lý NO trong các điều kiện khác nhau; các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính xúc tác như quá trình già hóa, hoạt hóa xúc tác, thành phần các khí phản ứng.
Description: Luận án Tiến sỹ - Ngành Kỹ thuật hóa học - Mã số: 62520301
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5312
Appears in Collections:Ts-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277048.pdf
    Restricted Access
  • Size : 35,22 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277048-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,14 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.