Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu mô hình đánh giá tác động của tài trợ cho hoạt động nghiên cứu và phát triển trong điều kiện thông tin bất cân xứng đối với tăng trưởng kinh tế
Authors: Trần Thị Ánh
Advisor: Nghiêm Sĩ Thương
Nguyễn Đại Thắng
Keywords: Hoạt động R&D; Thông tiin bất cân xứng; Tăng trưởng kinh tế
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Luận án xây dựng mô hình đánh giá tác động của tài trợ cho hoạt động nghiên cứu và phát triển (hoạt động R&D) đối với tăng trưởng kinh tế trong điều kiện thông tin bất cân xứng. Từ đó đưa ra luận giải đối với nghịch lý về mối quan hệ giữa tài trợ cho hoạt động R&D và tăng trưởng kinh tế và xem xét trường hợp nào việc tài trợ cho hoạt động R&D còn hiệu quả đối với tăng trưởng kinh tế và ngược lại.
Description: Luận án Tiến sỹ Chuyên ngành Kinh tế học - Mã số: 62310101
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5316
Appears in Collections:Ts-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277051.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,73 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277051-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,73 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.