Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xúc tác lưỡng kim loại trên cơ sở Pd cho quá trình hydrodeclo hóa tetracloetylen
Authors: Chu Thị Hải Nam
Advisor: Nguyễn Hồng Liên
Đào Văn Tường
Keywords: Hydrodeclo hóa; Hợp chất hữu cơ
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan hợp chất clo hữu cơ, các phương pháp xử lý hợp chất clo hữu cơ, quá trình hydrodeclo hóa. Tổng hợp xúc tác, thực nghiệm nghiên cứu đặc trưng và cấu trúc xúc tác. Kết quả nghiên cứu chế tạo xúc tác một cấu tử Pd, 2 cấu tử trên cơ sở Pd, nghiên cứu ảnh hưởng của chất mang đến hoạt tính xúc tác hai cấu tử,...
Description: Luận án tiến sỹ Chuyên ngành: Kỹ thuật hóa học - Mã số: 62520301
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5323
Appears in Collections:Ts-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277059.pdf
    Restricted Access
  • Size : 7,08 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277059-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,59 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.