Thông tin tài liệu


Title: Nhận dạng ký tự sử dụng mạng nơron kohonen
Authors: Phùng Trung Dũng
Advisor: Nguyễn Linh Giang
Keywords: Nhận dạng ký tự
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về nhận dạng ký tự, nhận dạng tự động, (automatic identification), nhận dạng ký tự bằng quang học. Mạng nơron và nhận dạng ký tự, cấu trúc self-organizing và mạng nơron kohonen, ứng dụng mạng nơron kohonen vào nhận dạng ký tự, kết quả và đánh giá chương trình ứng dụng, thử nghiệm và những mặt hạn chế của phương pháp
Description: Luận văn thạc sỹ Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9467
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 133958.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,18 MB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.