Thông tin tài liệu


Title: Một giải pháp giảm nhiễu đốm ảnh siêu âm y tế bằng mô hình hommorphic fir wiener
Advisor: Nguyễn Hải Hà
Keywords: Xử lý ảnh; Sóng siêu âm
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Hệ thống xử lý ảnh,ma trận ảnh,mức xám tổng quan về hệ thống tạo ảnh siêu âm,tính chất vật lý của sóng siêu âm,hệ thống tạo ảnh,chất lượng ảnh siêu âm mode B.Xử lý ảnh siêu âm và các giải pháp giảm nhiễu đốm ảnh siêu âm mode B bằng máy tính.Xây dựng chương trình giảm nhiễu đốm,cải thiện ảnh mode B dùng bộ lọc homomosphic wiener
Description: Luận văn thạc sỹ Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9474
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 133953.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung chính
    • Size : 1,27 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.