Hồ Hữu Phùng
Qualification:TS
Fields/Area of Specialization:Kỹ thuật lạnh & ĐHKK
TS. Hồ Hữu Phùng, hiện là Giảng viên Trường Cơ khí- Đại học Bách Khoa Hà Nội. Giảng dạy các môn: Kỹ thuật điều hòa không khí; Hệ thống vận chuyển không khí và chất tải lạnh; Đồ án thiết kế hệ thống lạnh; Đồ án thiết kế hệ thống ĐHKK; Đồ án tốt nghiệp . Lĩnh vực nghiên cứu: Tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực Lạnh và ĐHKK; Tòa nhà xanh và thông minh.
See more information about the author

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

192

VIEWS & DOWNLOAD

43

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 2 of 2
 Hồ Hữu Phùng
author picture
Qualification: TS
Fields/Area of Specialization: Kỹ thuật lạnh & ĐHKK
TS. Hồ Hữu Phùng, hiện là Giảng viên Trường Cơ khí- Đại học Bách Khoa Hà Nội. Giảng dạy các môn: Kỹ thuật điều hòa không khí; Hệ thống vận chuyển không khí và chất tải lạnh; Đồ án thiết kế hệ thống lạnh; Đồ án thiết kế hệ thống ĐHKK; Đồ án tốt nghiệp . Lĩnh vực nghiên cứu: Tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực Lạnh và ĐHKK; Tòa nhà xanh và thông minh.
See more information about the author
Showing results 1 to 2 of 2