Ngô Lam Trung
Qualification:TS.
Fields/Area of Specialization:Kỹ thuật máy tính
TS. Ngô Lam Trung là giảng viên Bộ môn Kỹ thuật máy tính - Trường Công nghệ thông tin & Truyền thông - Đại học Bách khoa Hà Nội. * Trình độ đào tạo: Kỹ sư (Công nghệ thông tin, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2004); Thạc sỹ (Xử lý thông tin và truyền thông, trường Đại học Bách khoa Hà nội, 2008); Tiến sỹ (Kỹ thuật máy tính, Viện Công nghệ Shibaura, 2012). * Các môn giảng dạy: Kiến trúc máy tính; Hệ nhúng; Lập trình cho thiết bị di động
See more information about the author

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

236

VIEWS & DOWNLOAD

93

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 10 of 10
 • 310317.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Đặng, Thành Nam;  Advisor : Ngô, Lam Trung (2016)

 • Giới thiệu khái niệm robot dịch vụ, các ứng dụng của robot dịch vụ, tìm đường bao phủ là gì?. Nêu phương pháp giải quyết bài toán bao phủ. Lý thuyết và cải tiến thuật toán CCD. Cài đặt và thử nghiệm thuật toán CCD.

 • 000000296170-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Ngọc Ánh;  Advisor : Ngô Lam Trung (2015)

 • Tổng quan về đám mây điểm ảnh. Thư viện xử lý ảnh PCL. Một số thuật toán phân vùng đối tượng. Xây dựng và cài đặt thử nghiệm.

 • 310316-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thùy Linh;  Advisor : Ngô Lam Trung (2016)

 • Giới thiệu một số khái niệm robot dịch vụ, các phương pháp giải quyết và các công cụ tiếp cận bài toán bao phủ. Phương pháp giải quyết bài toán bao phủ. Lý thuyết và phát triển thuật toán MSTC. Cài đặt và thử nghiệm các thuật toán MSTC.

 • 310548.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Triệu Tuấn Đạt;  Advisor : Ngô Lam Trung (2017)

 • Trình bày khái niệm và các nền tảng ảo hóa. Các giải pháp ảo hóa, thử nghiệm so sánh hiệu năng các giải pháp ảo hóa

 Ngô Lam Trung
author picture
Qualification: TS.
Fields/Area of Specialization: Kỹ thuật máy tính
TS. Ngô Lam Trung là giảng viên Bộ môn Kỹ thuật máy tính - Trường Công nghệ thông tin & Truyền thông - Đại học Bách khoa Hà Nội. * Trình độ đào tạo: Kỹ sư (Công nghệ thông tin, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2004); Thạc sỹ (Xử lý thông tin và truyền thông, trường Đại học Bách khoa Hà nội, 2008); Tiến sỹ (Kỹ thuật máy tính, Viện Công nghệ Shibaura, 2012). * Các môn giảng dạy: Kiến trúc máy tính; Hệ nhúng; Lập trình cho thiết bị di động
See more information about the author
Showing results 1 to 10 of 10
 • 310317.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Đặng, Thành Nam;  Advisor : Ngô, Lam Trung (2016)

 • Giới thiệu khái niệm robot dịch vụ, các ứng dụng của robot dịch vụ, tìm đường bao phủ là gì?. Nêu phương pháp giải quyết bài toán bao phủ. Lý thuyết và cải tiến thuật toán CCD. Cài đặt và thử nghiệm thuật toán CCD.

 • 000000296170-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Ngọc Ánh;  Advisor : Ngô Lam Trung (2015)

 • Tổng quan về đám mây điểm ảnh. Thư viện xử lý ảnh PCL. Một số thuật toán phân vùng đối tượng. Xây dựng và cài đặt thử nghiệm.

 • 310316-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thùy Linh;  Advisor : Ngô Lam Trung (2016)

 • Giới thiệu một số khái niệm robot dịch vụ, các phương pháp giải quyết và các công cụ tiếp cận bài toán bao phủ. Phương pháp giải quyết bài toán bao phủ. Lý thuyết và phát triển thuật toán MSTC. Cài đặt và thử nghiệm các thuật toán MSTC.

 • 310548.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Triệu Tuấn Đạt;  Advisor : Ngô Lam Trung (2017)

 • Trình bày khái niệm và các nền tảng ảo hóa. Các giải pháp ảo hóa, thử nghiệm so sánh hiệu năng các giải pháp ảo hóa