Nguyễn Đình Thuận
Qualification:TS
Fields/Area of Specialization:Kỹ thuật máy tính
TS Nguyễn Đình Thuận là giảng viên ngành Kỹ thuật máy tính tại Trường Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Bách khoa Hà Nội. * Trình độ đào tạo: Kỹ sư (Kỹ thuật máy tính, Trường đại học Bách khoa Hà Nội, 2011); Thạc sỹ (Công nghệ định vị vệ tinh, Đại học Bách khoa Turin, Italy, 2012); Tiến sỹ (Công nghệ định vị vệ tinh, Đại học Bách khoa Turin, Italy, 2019). * Các môn giảng dạy: Thực hành kiến trúc máy tính; Kỹ thuật vi xử lý.
See more information about the author

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

116

VIEWS & DOWNLOAD

48

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 2 of 2
 Nguyễn Đình Thuận
author picture
Qualification: TS
Fields/Area of Specialization: Kỹ thuật máy tính
TS Nguyễn Đình Thuận là giảng viên ngành Kỹ thuật máy tính tại Trường Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Bách khoa Hà Nội. * Trình độ đào tạo: Kỹ sư (Kỹ thuật máy tính, Trường đại học Bách khoa Hà Nội, 2011); Thạc sỹ (Công nghệ định vị vệ tinh, Đại học Bách khoa Turin, Italy, 2012); Tiến sỹ (Công nghệ định vị vệ tinh, Đại học Bách khoa Turin, Italy, 2019). * Các môn giảng dạy: Thực hành kiến trúc máy tính; Kỹ thuật vi xử lý.
See more information about the author
Showing results 1 to 2 of 2