Phạm Ngọc Hưng
Qualification:TS.
Fields/Area of Specialization:Kỹ thuật Máy tính
TS. Phạm Ngọc Hưng là giảng viên Bộ môn Kỹ thuật Máy tính - Trường Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Bách khoa Hà Nội. * Trình độ đào tạo: Kỹ sư (Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2008); Thạc sỹ (Xử lý thông tin và Truyền thông - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2010); Tiến sĩ (Kỹ thuật máy tính - Viện công nghệ Shibaura, Nhật Bản, 2017). * Các môn giảng dạy: Hệ nhúng; Hệ thống máy tính; Kiến trúc máy tính; Thực hành Mạch logic; Tin học đại cương; Thực hành kiến trúc máy tính và hợp ngữ; Internet vạn vật và ứng dụng.
See more information about the author

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

81

VIEWS & DOWNLOAD

16

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 3 of 3
 Phạm Ngọc Hưng
author picture
Qualification: TS.
Fields/Area of Specialization: Kỹ thuật Máy tính
TS. Phạm Ngọc Hưng là giảng viên Bộ môn Kỹ thuật Máy tính - Trường Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Bách khoa Hà Nội. * Trình độ đào tạo: Kỹ sư (Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2008); Thạc sỹ (Xử lý thông tin và Truyền thông - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2010); Tiến sĩ (Kỹ thuật máy tính - Viện công nghệ Shibaura, Nhật Bản, 2017). * Các môn giảng dạy: Hệ nhúng; Hệ thống máy tính; Kiến trúc máy tính; Thực hành Mạch logic; Tin học đại cương; Thực hành kiến trúc máy tính và hợp ngữ; Internet vạn vật và ứng dụng.
See more information about the author
Showing results 1 to 3 of 3