Đặng Thái Việt
Qualification:TS
Fields/Area of Specialization:Cơ điện tử thông minh
TS. Đặng Thái Việt là giảng viên chuyên ngành Cơ điện tử thông minh tại trường Cơ khí - Đại học Bách khoa Hà Nội. *Trình độ đào tạo: Kỹ sư (Tự động hóa tại trường Đại học Bách khoa – Hà nội, 2001); Thạc sỹ (Điều khiển tự động tại trường Đại học Bách khoa – Hà nội, 2007); Tiến sỹ (Trường Đại học Trung Ương Quốc gia – Đài loan, 2012). *Các môn giảng dạy: Nhập môn cơ điện tử; Thiết kế hệ thống cơ điện tử; Thiết kế hệ thống điều khiển; Kỹ thuật lập trình trong hệ cơ điện tử; Robot tự hành (Autonomous Mobile Robot); Trang bị điện cho máy; Lý thuyết điều khiển tự động; Đồ án thiết kế cơ khí; Đồ án thiết kế cơ điện tử; Cảm biến đo lường và xử lý tín hiệu điện; Điều khiển PLC và mạng công nghiệp; Hệ thống Cơ điện tử thông minh; Hệ thống Quang điện tử mặt trời; Năng lượng tái tạo; Kỹ năng viết và trình bày cho sinh viên chuyên ngành.
See more information about the author

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

167

VIEWS & DOWNLOAD

76

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 6 of 6
  • 320049-TT.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Phan Thành Nam;  Advisor : Đặng Thái Việt (2020)

  • Tổng quan về internet vạn vật, quan trắc nuôi trồng thủy sản, hệ thống quan trắc IoT trong nuôi trồng thủy sản; mô hình mạng và giao thức kết nối; thiết kế và thi công hệ thống, xử lý tín hiệu cảm biến; két quả thực nghiệm và hướng phát triển đề tài.

 Đặng Thái Việt
author picture
Qualification: TS
Fields/Area of Specialization: Cơ điện tử thông minh
TS. Đặng Thái Việt là giảng viên chuyên ngành Cơ điện tử thông minh tại trường Cơ khí - Đại học Bách khoa Hà Nội. *Trình độ đào tạo: Kỹ sư (Tự động hóa tại trường Đại học Bách khoa – Hà nội, 2001); Thạc sỹ (Điều khiển tự động tại trường Đại học Bách khoa – Hà nội, 2007); Tiến sỹ (Trường Đại học Trung Ương Quốc gia – Đài loan, 2012). *Các môn giảng dạy: Nhập môn cơ điện tử; Thiết kế hệ thống cơ điện tử; Thiết kế hệ thống điều khiển; Kỹ thuật lập trình trong hệ cơ điện tử; Robot tự hành (Autonomous Mobile Robot); Trang bị điện cho máy; Lý thuyết điều khiển tự động; Đồ án thiết kế cơ khí; Đồ án thiết kế cơ điện tử; Cảm biến đo lường và xử lý tín hiệu điện; Điều khiển PLC và mạng công nghiệp; Hệ thống Cơ điện tử thông minh; Hệ thống Quang điện tử mặt trời; Năng lượng tái tạo; Kỹ năng viết và trình bày cho sinh viên chuyên ngành.
See more information about the author
Showing results 1 to 6 of 6
  • 320049-TT.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Phan Thành Nam;  Advisor : Đặng Thái Việt (2020)

  • Tổng quan về internet vạn vật, quan trắc nuôi trồng thủy sản, hệ thống quan trắc IoT trong nuôi trồng thủy sản; mô hình mạng và giao thức kết nối; thiết kế và thi công hệ thống, xử lý tín hiệu cảm biến; két quả thực nghiệm và hướng phát triển đề tài.