Bùi Hải Lê
Qualification:PGS. TS
Fields/Area of Specialization:Cơ điện tử thông minh
PGS. TS Bùi Hải Lê là giảng viên chuyên ngành Cơ điện tử thông minh tại trường Cơ khí - Đại học Bách khoa Hà Nội. *Trình độ đào tạo: Kỹ sư (Tự động hóa tại trường Đại học Bách khoa – Hà nội, 2002); Thạc sỹ (trường Liège – Vương quốc Bỉ, 2004); Tiến sỹ (trường Đại học Bách khoa – Hà nội, 2011). *Các môn giảng dạy: Sức bền vật liệu; Phương pháp phần tử hữu hạn; Đồ án thiết kế Cơ khí; Đồ án thiết kế Cơ điện tử; Nhập môn Cơ điện tử; Robot dạng người.
See more information about the author

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

146

VIEWS & DOWNLOAD

41

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 6 of 6
  • 139940.PDF.jpg
  • Thesis


  • Authors : Bùi Hải Lê;  Advisor : Trần Đức Trung (2011)

  • Tổng quan các phương pháp giảm dao động có hại của kết cấu. Tối ưu tần số riêng của kết cấu dựa trên nguyên lý cực đại pontryagin. Điều khiển chủ động kết cấu dựa trên lý thuyết mở và đại số gia tử.

 Bùi Hải Lê
author picture
Qualification: PGS. TS
Fields/Area of Specialization: Cơ điện tử thông minh
PGS. TS Bùi Hải Lê là giảng viên chuyên ngành Cơ điện tử thông minh tại trường Cơ khí - Đại học Bách khoa Hà Nội. *Trình độ đào tạo: Kỹ sư (Tự động hóa tại trường Đại học Bách khoa – Hà nội, 2002); Thạc sỹ (trường Liège – Vương quốc Bỉ, 2004); Tiến sỹ (trường Đại học Bách khoa – Hà nội, 2011). *Các môn giảng dạy: Sức bền vật liệu; Phương pháp phần tử hữu hạn; Đồ án thiết kế Cơ khí; Đồ án thiết kế Cơ điện tử; Nhập môn Cơ điện tử; Robot dạng người.
See more information about the author
Showing results 1 to 6 of 6
  • 139940.PDF.jpg
  • Thesis


  • Authors : Bùi Hải Lê;  Advisor : Trần Đức Trung (2011)

  • Tổng quan các phương pháp giảm dao động có hại của kết cấu. Tối ưu tần số riêng của kết cấu dựa trên nguyên lý cực đại pontryagin. Điều khiển chủ động kết cấu dựa trên lý thuyết mở và đại số gia tử.