Nguyễn Tiến Hòa
Qualification:TS
Fields/Area of Specialization:Vô tuyến điện và truyền thông
TS. Nguyễn Tiến Hòa - Giảng viên tại Khoa Điện tử - Trường Điện tử - Viễn thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội. Quá trình công tác: Từ năm 2011 đến nay Ông giữ chức Giám đốc Chương trình LUH, hợp tác đào tạo Việt - Đức. Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp ĐH năm 2007, ngành Điện tử tại Trường Đại học tổng hợp Leibniz Hannover, CHLB Đức. Ông được cấp bằng ThS năm 2010, ngành Điện tử tại Trường Đại học tổng hợp Leibniz Hannover, CHLB Đức. Năm 2016 Ông được cấp bằng TS ngành Điện tử, chuyên ngành Vô tuyến điện và truyền thông tại ĐH Bách Khoa Hà Nội. Ông đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐCS Trường DDHBKHN năm 2022
See more information about the author

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

163

VIEWS & DOWNLOAD

113

Top Country : China

Showing results 1 to 5 of 5
 Nguyễn Tiến Hòa
author picture
Qualification: TS
Fields/Area of Specialization: Vô tuyến điện và truyền thông
TS. Nguyễn Tiến Hòa - Giảng viên tại Khoa Điện tử - Trường Điện tử - Viễn thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội. Quá trình công tác: Từ năm 2011 đến nay Ông giữ chức Giám đốc Chương trình LUH, hợp tác đào tạo Việt - Đức. Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp ĐH năm 2007, ngành Điện tử tại Trường Đại học tổng hợp Leibniz Hannover, CHLB Đức. Ông được cấp bằng ThS năm 2010, ngành Điện tử tại Trường Đại học tổng hợp Leibniz Hannover, CHLB Đức. Năm 2016 Ông được cấp bằng TS ngành Điện tử, chuyên ngành Vô tuyến điện và truyền thông tại ĐH Bách Khoa Hà Nội. Ông đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐCS Trường DDHBKHN năm 2022
See more information about the author
Showing results 1 to 5 of 5