Nguyễn Thị Thanh Nga
Qualification:TS
Fields/Area of Specialization:Kỹ thuật Máy tính
TS. Nguyễn Thị Thanh Nga là giảng viên bộ môn Kỹ thuật Máy tính - Trường Công nghệ thông tin & truyền thông - Đại học Bách khoa Hà Nội. * Trình độ đào tạo: Kỹ sư (Điện tử – Viễn thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2002); Thạc sỹ (Công nghệ Thông tin, trường Đại học Công nghệ Toyohashi, Nhật Bản, 2009); Tiến sỹ (Kỹ thuật Máy tính, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2019); Tiến sỹ (Kỹ thuật Máy tính, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2019) * Các môn giảng dạy: Tin học đại cương/ Kỹ thuật mạng/ Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông/ Thực hành mạch logic/ Điện tử số
See more information about the author

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

7

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 1 of 1
 Nguyễn Thị Thanh Nga
author picture
Qualification: TS
Fields/Area of Specialization: Kỹ thuật Máy tính
TS. Nguyễn Thị Thanh Nga là giảng viên bộ môn Kỹ thuật Máy tính - Trường Công nghệ thông tin & truyền thông - Đại học Bách khoa Hà Nội. * Trình độ đào tạo: Kỹ sư (Điện tử – Viễn thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2002); Thạc sỹ (Công nghệ Thông tin, trường Đại học Công nghệ Toyohashi, Nhật Bản, 2009); Tiến sỹ (Kỹ thuật Máy tính, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2019); Tiến sỹ (Kỹ thuật Máy tính, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2019) * Các môn giảng dạy: Tin học đại cương/ Kỹ thuật mạng/ Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông/ Thực hành mạch logic/ Điện tử số
See more information about the author
Showing results 1 to 1 of 1